Poštovani korisnici,

otpadne pelene ne spadaju u reciklabilni otpad, jer trenutno u Republici Hrvatskoj ne postoji materijalna, niti energetska oporaba takve vrste otpada, a nije niti izgledno da će u skoroj budućnosti postojati. Vrlo slična situacija je i u ostatku EU-a. Zbog svega navedenog otpadne pelene spadaju u miješani komunalni otpad i jedini način njihovog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj je odlaganje na odlagalište.

Unatoč svemu gore navedenom, Grad Dugo Selo se, prema članku 6., stavku 3., točci 5., Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/18, 9/18, 3/19 i 6/20), odlučio korisnicima javne usluge – kućanstvima omogućiti odvojenu predaju takve vrste otpada kako bi time smanjio njihovu ukupnu količinu miješanog komunalnog otpada koja je osnovica za izračun varijabilnog dijela mjesečne naknade za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Sukladno navedenom članku korisnici javne usluge – kućanstva mogu otpadne pelene odvojeno predati u vlastitoj prozirnoj vreći koja će u dane odvoza miješanog komunalnog otpada, dakle svaki drugi tjedan, biti iznesena uz spremnik za miješani komunalni otpad. Vreća s otpadnim pelenama bit će ubačena u isto komunalno vozilo kojim se sakuplja miješani komunalni otpad te će se zbrinuti odlaganjem na odlagalište komunalnog otpada.

Vaš Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.-

 

Details