Povijest
Trgovačko društvo Dugoselski poduzetnički centar d.o.o. osnovano je Odlukom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, donesenoj  na  sjednici održanoj 20. prosinca 2002. godine i Izjavom o osnivanju društva Dugoselski poduzetnički centar d.o.o. od 27. siječnja 2003. godine.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dugoselskog poduzetničkog centra d.o.o. (Službeni glasnik 5/11), Odlukom o promjeni naziva tvrtke i Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju društva Dugoselski poduzetnički centar d.o.o. od 3. Listopada 2011. godine, društvo je preoblikovano i promijenilo je  naziv u Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. sa sjedištem u Dugom Selu, A Mihanovića 1.

Predmet poslovanja – djelatnosti društva je proširena, te je društvo u registru Trgovačkog suda u Zagrebu, između ostalog, registrirano za slijedeće djelatnosti:

 • sakupljanje otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • sakupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • upravljanje grobljem
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • premještanje vozila
 • usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama
 • kupnja i prodaja robe
 • usluge prijepisa, umnožavanja i adresiranja
 • prijevoz otpada za potrebe drugih

Trgovačko društvo Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. u potpunom je vlasništvu Grada Dugog Sela. Skupštinu društva čini jedan član u osobi gradonačelnika Grada Dugog Sela. Uprava društva ima jednog člana – direktora društva koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Dana 28. prosinca 2011. godine, između trgovačkih društava DUKOM d.o.o. i Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra d.o.o.  potpisan je Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u postupku prijenosa obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Dugog Sela.

Tim Ugovorom društvo DUKOM d.o.o. iz predmeta svojeg poslovanja isključuje komunalne djelatnosti čiji je pravni status uređen sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) te njihovo obavljanje  prepušta Dugoselskom komunalnom i poduzetničkom centru d.o.o.. Pravna osoba DUKOM d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga, sukladno članku 258. Zakona o vodama (Narodne Novine 153/09 i 130/11) može obavljati opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, te je bila dužna iz predmeta svojeg poslovanja isključiti komunalne djelatnosti čiji je pravni status uređen sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Istim Ugovorom Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. obvezao se preuzeti sve zaposlenike DUKOM d.o.o. koji su obavljali poslove iz područja komunalnih djelatnosti (skupljanje, prijevoz  i odlaganja otpada, funkcioniranje i održavanje groblja i gradske tržnice).