Novi način sakupljanja otpadne plastike i kompostiranje biootpada