Križ

Dana 19. svibnja 2022. godine, u 58. godini života, preminula je Branka Kašnar. Pokop pokojnice bit će u subotu  21. svibnja 2022. godine u 14 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details
Obavijest o početku primjene novog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela od 01.07.2022. godine (PDF)

UVOD

Od 01. srpnja 2022. godine na području Grada Dugog Sela započinje primjena novog Cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, koji je usklađen s novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 3/2022).

NOVI CJENIK

Novi Cjenik pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela može se pronaći na sljedećoj poveznici: http://dkpc.hr/wp-content/uploads/2022/04/Cjenik_otpad_02.03.2022.pdf .

U novom Cjeniku zadržan je postojeći sustav izračuna mjesečne naknade koja se izračunava zbrajanjem cijene minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) i cijene za predanu količinu miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene) koja zavisi od broja predaja miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja od mjesec dana.

PROMJENE KOJE DONOSI NOVI CJENIK

U novom Cjeniku uvedene dvije kategorije korisnika javne usluge: a) korisnici iz kategorije kućanstvo i b) korisnici iz kategorije koji nisu kućanstvo (obrti, pravne osobe, ustanove, …).

Sukladno s člankom 76., stavkom 3., Zakona o gospodarenju otpadom (NN RH br.: 84/21), iznos cijene obavezne minimalne usluge (MCJU) mora biti jedinstven unutar iste kategorije korisnika javne usluge. Slijedom navedenog u novom Cjeniku ne postoje povremeni korisnici javne usluge koji su do sada plaćali smanjeni iznos minimalne cijene javne usluge. Svi korisnici plaćaju puni iznos MCJU.

Prema novom Cjeniku svi korisnici iz kategorije kućanstvo mogu jednom godišnje zatražiti odvoz glomaznog otpada s obračunskog mjesta, u količini do 3 m³, bez dodatne naplate prijevoza glomaznog otpada.

Novim Cjenikom ukinut je minimalno jedan odvoz miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja.

Korisnici koji kompostiraju biootpad u vlastitom dvorištu imaju umanjenu MCJU za 10 kn, čime je zadržan postojeći sustav, sukladan načelu „onečišćivač plaća“.

Uveden je novi način određivanja udjela kod zajedničkih spremnika ispred višestambenih zgrada, ukoliko se ne postigne sporazum između suvlasnika, udjeli svih korisnika su jednaki bez obzira na broj članova kućanstva.

Povlašteni korisnici iz naselja Andrilovec imaju 20% nižu ukupnu cijenu javne usluge zbog blizine odlagališta, a korisnici socijalne skrbi imaju potpuno umanjenu cijenu javne usluge. Njihovu mjesečnu naknadu, djelomično, ili potpuno plaća Grad Dugo Selo.

TARIFE

 Svim korisnicima javne usluge početno će biti dodijeljena tarifa iz postojećeg sustava prema veličini zaduženog spremnika za miješani komunalni otpad. Korisnicima kojima je bila odobrena promjena tarife na spremnik od 80 l bit će vraćeni na tarifu sa spremnikom od 120 l, jer u novom Cjeniku ne postoji tarifa sa spremnikom od 80 l.

Korisnici kojima povremeno nije dostatan zaduženi spremnik za miješani komunalni otpad mogu prekomjerni miješani komunalni otpad odložiti u zelene doplatne vreće koje mogu kupiti u upravi DKPC-a.

Korisnici mogu zatražiti promjenu dodijeljene tarife putem web obrasca. Zatražena promjena mora biti u skladu s tarifama koje se nalaze u novom Cjeniku.

PRIKAZ UKUPNE MJESEČNE NAKNADE ZA NAJUČESTALIJE TARIFE

 ZA KATEGORIJU KUĆANSTVO

 • 120 l, kompostira, 1 pražnjenje/mjes. – 80,91 kn,
 • 120 l, kompostira, 2 pražnjenja/mjes. – 98,54 kn,
 • 120 l, ne kompostira, 1 pražnjenje/mjes. – 92,21 kn,
 • 120 l, ne kompostira, 2 pražnjenja/mjes. – 109,84 kn,
 • 1100 l, s udjelom 1/9, 1 pražnjenje/mjes. – 92,54 kn,
 • 1100 l, s udjelom 1/9, 2 pražnjenja/mjes. – 110,49 kn,
 • polupodzemni spremnik s otvorom kadice od 20 l, 6 ubacivanja/mjes. – 92,21 kn.

 ZA KATEGORIJU KOJA NIJE KUĆANSTVO

 • 120 l, 1 pražnjenje/mjes. – 103,51 kn,
 • 120 l, 2 pražnjenja/mjes. – 114,36 kn,
 • 1100 l, 1 pražnjenje/mjes. – 468,95 kn,
 • 1100 l, 2 pražnjenja/mjes. – 845,24 kn,
 • 7000 l, 4 pražnjenja/mjes. – 398,26 kn.

 NAČIN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

 A) OBITELJSKE KUĆE I POSLOVNI KORISNICI

Zadržan je postojeći sustav, miješani komunalni otpad odlaže se u tipizirane spremnike od 120 l i 1100 l, a odvozi se „ispred kućnog praga“, svakog drugog tjedna prema ustaljenom višegodišnjem rasporedu odvoza komunalnog otpada. Kalendar s danima odvoza miješanog komunalnog otpada je svim korisnicima podijeljen početkom tekuće godine, a može se pronaći i na sljedećoj poveznici:

http://dkpc.hr/wp-content/uploads/2021/12/Letak_kalendar-odvoza-2022_.pdf

B) VIŠESTAMBENE ZGRADE

Zadržan je postojeći sustav, miješani komunalni otpad odlaže se u tipizirane zajedničke spremnike od 1100 l, ili u polupodzemne spremnike, a odvozi se prema zatraženom broju pražnjenja, jednom, ili više puta mjesečno. Korisnici iz višestambenih zgrada ispred kojih su postavljeni polupodzemni spremnici zadužili su magnetne kartice za otvaranje spremnika za miješani komunalni otpad. Jedno otvaranje spremnika iznosi 20 l otpada. Varijabilni dio mjesečne naknade izračunava se prema broju otvaranja spremnika tijekom jednog mjeseca.

Korisnici iz višestambenih zgrada ispred kojih su postavljeni zajednički spremnici od 1100 l varijabilni dio mjesečne naknade plaćat će prema udjelima koji su jednaki za sve korisnike bez obzira na broj članova kućanstva, ukoliko korisnici ne postignu drugačiji sporazum i predoče ga davatelju javne usluge.

GLOMAZNI OTPAD

Primopredaja glomaznog otpada se, na zahtjev korisnika javne usluge, obavlja jednom godišnje na obračunskom mjestu korisnika, bez plaćanja dodatne naknade za prijevoz glomaznog otpada. Korisnik može glomazni otpad predati i u reciklažnom dvorištu uz vlastiti prijevoz. Korisnici mogu tijekom jedne kalendarske godine predati najviše 3 m³ glomaznog otpada za što ne će platiti dodatnu naknadu. Korisnici mogu tijekom godine predati i veću količinu glomaznog otpada, ali će im se za sve prekoračene količine glomaznog otpada naplatiti dodatna naknada prema ranije navedenom cjeniku.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

 Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji Ulica Poljana 10, Andrilovec. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je:

od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 h, utorkom od 07:00 – 17:30 h, subotom od 07:00 do 14:00 h.

U reciklažnom dvorištu može se predati reciklabilni i problematični otpad prema popisu koji se može naći na pov-eznici: http://dkpc.hr/wp-content/uploads/2021/05/Popis-otpada-za-RD_Dodatak-IV.pdf .

RAZVRSTAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

PAPIR I PLASTIKA

Otpadni papir i plastika se odlažu u tipizirane plave i žute plastične spremnike i kontejnere s plavim i žutim poklopcem. Spremnici se prazne jednom mjesečno  ispred obiteljskih kuća i poslovnih subjekata, a prema potrebi, više puta mjesečno, ispred višestambenih zgrada, sve prema rasporedu prikazanom u kalendaru koji je svim korisnicima podijeljen početkom tekuće godine.

STAKLO, METAL i TEKSTIL

Otpadno staklo, metal i tekstil se odlažu u tipizirane spremnike na zelenim otocima, koji se nalaze na  lokacijama koje se mogu vidjeti na sljedećoj poveznici: http://dkpc.hr/wp-content/uploads/2020/08/RASPORED-ZELENIH-OTOKA-PO-NASELJIMA_20.08.2020..pdf .

BIOOTPAD

A) KOMPOSTIRANJE 

Za korisnike javne usluge koji žive u obiteljskim kućama najprihvatljiviji i najekonomičniji način zbrinjavanja biootpada je kompostiranje u vlastitom dvorištu. Korisnici koji se odluče na kompostiranje biootpada mogu, ako već nisu, bez naknade preuzeti komposter u reciklažnom dvorištu u Andrilovcu, ili mogu koristiti svoj vlastiti komposter, ili kompostište.

Korisnicima koji se odluče na kompostiranje biootpada u vlastitom dvorištu bit će dodijeljena povoljnija tarifa sa smanjenom cijenom minimalne javne usluge.

Upute o načinu kompostiranja mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: http://dkpc.hr/wp-content/uploads/2016/11/Upute-za-kompostiranje.pdf

Korisnici usluge koji samostalno kompostiraju trebaju to raditi sukladno Izjavi koju su potpisali, odnosno kompostiranjem biorazgradivog komunalnog otpada ne smiju zagaditi tlo, podzemne vode, ili zrak, te ne smije biti pojave neugodnih mirisa.

B) ODVOZ BIOOTPADA 

Korisnici koji žive u višestambenim zgradama i korisnici koji ne žele kompostirati vlastiti biootpad isti odlažu u smeđe plastične spremnike, ili u polupodzemne spremnike, koji se  prazne minimalno jednom tjedno, prema rasporedu prikazanom u kalendaru koji je svim korisnicima podijeljen početkom tekuće godine:

 – četvrtkom ispred obiteljskih kuća i

– petkom ispred višestambenih zgrada

Biorazgradivi otpad čine biljni ostatci od pripreme hrane te vrtni i zeleni otpad. U zaduženi smeđi spremnik potrebno je stavljati čisti biootpad, bez plastičnih vrećica, ili drugih nečistoća.

Što treba odlagati u smeđi spremnik za biootpad, ili u polupodzemni spremnik za biootpad?
Da Ne
sav kuhinjski biootpad plastične vrećice, plastika
ostatci voća i povrća metal, staklo
talog kave i vrećice čaja ljekovi, ulja, boje
ostatci kuhanih jela pelene i ulošci
kosti i meso tekstil
ljuske jajeta, piljevina novinski papir u boji
trava, usitnjeno granje bojano i lakirano drvo
zemlja od lončanica cigarete, guma

 

C) ZBRINJAVANJE KRUPNOG BIOOTPADA

Korisnici koji imaju veću količinu krupnog biootpada (granje od orezivanja voćki, granje od šišanja živice, …) isti mogu vlastitim prijevozom dovesti i odložiti na površinu koja se nalazi južno od reciklažnog dvorišta u Andrilovcu.

 

Obavijest o početku primjene novog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela od 01.07.2022. godine (PDF)

Details

Križ

Dana 18. svibnja 2022. godine, u 78. godini života, preminuo je Ivo Šušak. Pokop pokojnika bit će u subotu 21. svibnja 2022. godine u 13 h, na Novom groblju u Dugom Selu.

Details